Onze visie

Jij bent aan zet, voor je eigen toekomst!

Onze visie

De onderstaande 5 kernwoorden omschrijven kort maar krachtig waar de school voor staat. In de missie en visie staat het wat uitgebreider.

Ontwikkeling: aandacht voor elkaar hebben als mens staat centraal. Je staat er niet alleen voor, we doen het samen.

Ondernemend: een ondernemende omgeving waar de kinderen actief betrokken worden bij het onderwijs.

Onderzoekend: met een onderzoekende houding stimuleren wij kinderen het beste uit zichzelf te halen.

Academische Opleidingsschool: de enige academische opleidingsschool in Hoogeveen. Waar elk jaar een praktijkonderzoek plaatsvindt door een vierdejaarstudent van de Katholieke Pabo Zwolle. In de jaren 2020-2023 staat de volgende hoofdvraag centraal: Effectieve leerkrachtcommunicatie.

Gezonde School: wij besteden structureel aandacht aan gezond gedrag voor uw kind! Denk aan extra buitenschoolse sportactiviteiten, schoolfruit etc.

 

 

 


Onze leerkrachten werken volgens de volgende principes:

  • Leerlingen volgen zo lang mogelijk het basisaanbod in de groep. De leerkracht past de instructie aan, daar waar het nodig is voor een individueel kind. We leggen duidelijk en goed uit, en zo nodig nog een keer, als de leerling het niet snapt.
  • We kiezen voor werkvormen die passen bij de groep, maar wel uitnodigen om te praten met elkaar.
  • Om de betrokkenheid en de motivatie van leerlingen te vergroten zetten we ook regelmatig bewegend leren in. Op school noemen we dit ‘Movement’. Onder bewegend leren wordt verstaan het fysiek bewegen in de klas tijdens of naast cognitieve leeractiviteiten. Onderzoek heeft aangetoond dat bewegen tijdens het leren een positief effect heeft op de concentratie.
  • We creëren een veilige sfeer in de groep, waarin kinderen goed kunt samenwerken en waarin een goed groepsgevoel heerst. Wij bieden een duidelijke structuur en rust.
  • Een kind mag nieuwsgierig zijn, vragen stellen en plezier hebben in leren. We zoeken naar werkwijzen om hen uit te dagen en te prikkelen.
  • Naast dat leerkrachten doelgericht werken leren we onze leerlingen ook voor zichzelf persoonlijke doelen te stellen. Deze beschrijven ze op hun weektaak en hangen zichtbaar in de klas op de doelenposter.

Er is de laatste jaren flink ingezet op ICT, ook op de Professor Titus Brandsma. Als school hebben bewust gekozen voor een combinatie van on-en offline leren oftewel blended learning.

 


Katholieke school met ruimte voor iedereen
We zijn een open katholieke school, die ruimte biedt aan alle geloofsovertuigingen. De Prof. Titus Brandsma is de enige katholieke school in de omgeving en staat in het centrum van Hoogeveen.
De missie van onze stichting Catent is dan ook: Talenten van mensen “waardeN-vol” ontwikkelen.
Het strekt zich uit over drie met elkaar samenhangende domeinen: leren, leven en samenleven.

Leren:
Als methode gebruiken we voor levensbeschouwelijke vorming de methode Trefwoord. De methode begint elke morgen met een leuk gedicht, spel, lied een bijbel-of spiegelverhaal.

Leven:
Er wordt hierbij uitgegaan van de belevingswereld van het kind, dus over situaties die de kinderen dagelijks meemaken. Denk aan een thema zoals ‘samenleven’ of ‘veel en weinig’.

Samenleven:
Onze school heeft goede contacten met de parochie en deze komen o.a. tot uiting in de verschillende vieringen: Opening en Sluiting van het schooljaar en de Kerstviering.
Ook werken we als school intensief samen met onze buren; het verzorgingscentrum ‘Olde Kinholt’. Mooie voorbeelden zijn hiervan de jaarlijkse pannenkoekendag met groep 6, voorleesochtenden, St. Maarten lopen, spelletjesochtend groep 8 etc.

De school dankt haar naam aan pater Titus Brandsma, een pater van de orde der Karmelieten. Deze pater is van grote betekenis geweest in zijn diepgelovige houding tegenover de onderdrukking van de menselijke vrijheid in de Tweede Wereldoorlog. In zijn leven was Titus een man die opkwam voor vrede en verdraagzaamheid.

Hij werkte o.a. aan het inhalen van scholingsachterstand van velen en streefde naar gelijkheid van onderwijs voor iedereen. Dat betekent dat we als katholieke school ook aandacht hebben voor interreligieus onderwijs. We vieren graag, dat is een kenmerk van het katholieke geloof. Kerstmis, advent, carnaval en Pasen zijn voorbeelden van onze vieringen in de school. Daarnaast zorgen we ervoor, dat er in elke groep aandacht besteed wordt aan vieren, zowel fijne gebeurtenissen als verdrietige.