Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool Prof. Titus Brandsma.

Nieuwsbrieven voor ouders worden via de ouderapp Parro verstuurd.

 

 

 

 

 

 


Onze schooltijden zijn:

Voor de kinderen in de eerste vier groepen, 1 t/m 4:
Maandag                                : 8.30 – 12.00 uur en 12.45 – 14.45 uur
Dinsdag                                  : 8.30 – 12.00 uur en 12.45 – 14.45 uur
Woensdag                              : 8.30 – 12.15 uur
Donderdag                             : 8.30 – 12.00 uur en 12.45 – 14.45 uur
Vrijdag                                    : 8.30 – 12.00 uur (groep 2, 3 en 4) Groep 1 vrijdag vrij!

Voor de kinderen in de hoogste vier groepen, 5 t/m 8:
Maandag                                : 8.30 – 12.00 uur en 12.45 – 14.45 uur
Dinsdag                                  : 8.30 – 12.00 uur en 12.45 – 14.45 uur
Woensdag                              : 8.30 – 12.15 uur
Donderdag                             : 8.30 – 12.00 uur en 12.45 – 14.45 uur
Vrijdag                                    : 8.30 – 12.00 uur en 12.45 – 14.45 uur

Vanaf 8.15 uur worden de hekken geopend.
Tussen de middag blijven alle leerlingen over en maken we gebruik van de Tussen Schoolse Opvang. Hiervoor wordt een jaarlijks bedrag per kind berekend.

Jaarlijks wordt, met instemming van de medezeggenschapsraad, een jaarrooster gemaakt met vakanties, studiedagen, verantwoording van de bovenstaande lestijden en lesdagen.

Groep 1 maakt 20,25  p/w is 810 uur op jaarbasis
Groep 2 t/m 4 maakt 23,7 p/w is 3 x 950= 2850 uur
Groep 5 t/m 8 maakt 25,75 p/w is 4 x 1030= 4120 uur

Minimum totaal 1 t/m 8 is 7520 uur in 8 jaar tijd.
Op de Professor Titus Brandsma maken de leerlingen 7780 uur in 8 jaar tijd.


Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie 23 oktober t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2024
Goede vrijdag en 2e paasdag 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie (inclusief Koningsdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaart) 29 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2024

Studiedagen voor de hele school:

 • Woensdag 1 november 2023
 • Vrijdag 16 februari 2024
 • Dinsdag 21 mei 2024

Voor de onderbouw (groep 1 en 2) hebben we nog de volgende studiedagen:

 • Woensdag 13 september 2023
 • Donderdag 28 maart 2024
 •  Woensdag 19 juni 2024

Er is voor schooljaar 2022-2023 weer gekozen voor twee weken meivakantie, gelijk aan het voortgezet onderwijs.


De Professor Titus Brandsma is een gezonde school. Dit houdt in dat onze school structureel werkt aan gezondheid van leerlingen en leerkrachten. Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor de themacertificaten: sport en bewegen en voeding.
Op welke manier ziet u dit terug in onze school?
Voeding:

 • In de ochtendpauze eten onze leerlingen uitsluitend fruit. Fruit is gezond en geeft voldoende energie voor een tussendoortje. Om bovenstaande reden doen we al een aantal jaren mee met het EU-Schoolfruitprogramma. Gedurende 20 weken, voor 3 dagen per week, gratis groente en fruit voor alle leerlingen.
 • Het is altijd fijn als uw kind weer een jaartje ouder wordt en er een feestje gevierd kan worden. Daar hoort natuurlijk een traktatie bij. Als school willen we dat feestje graag meevieren. Ze mogen op deze dag een cadeau uit de cadeaubox kiezen en vanaf groep 5 mogen ze ook een leuke activiteit kiezen uit de jarige box. De activiteiten zijn gekozen door de leerlingenraad denk aan kahootquizje of langer buiten spelen etc.
 • Tijdens sportdagen worden gezonde versnaperingen uitgedeeld. Denk aan bananen, komkommers, tomaatjes. Ook wordt er water gedronken.
 • Elk schooljaar gaan we op schoolniveau weer starten met het thema ‘Voeding’. De kinderen krijgen minimaal dit schooljaar drie smaaklessen aangeboden door hun eigen groepsleerkracht. Smaaklessen is het lesprogramma over eten voor groep 1 t/m 8.

 • Onze Sportfunctionaris geeft aan het begin van het schooljaar een jaarplanning van de bewegingsonderwijslessen voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) door.
 • Alle kinderen van de basisscholen van de Gemeente Hoogeveen kunnen in aanmerking komen voor de ‘Natte Gymlessen’. De groepen 4 t/m 8 krijgen minimaal 1x per jaar een natte gymles.
 • Elk jaar krijgt de school een nieuwe sportkalender met het aanbod van activiteiten. Verder gaat de Sportfunctionaris in samenwerking met de ‘Werkgroep Gezonde School’ aantal keren per jaar zelf een naschools aanbod organiseren voor de school. De ‘Werkgroep Gezonde School’ bestaat uit een actieve groep ouders, 1 leerkracht, de sportfunctionaris en de directie van de school.
 • De Sportfunctionaris ondersteunt de school elk schooljaar met Motorische Remedial Teaching (MRT), vooral bij de groepen 1 en 2. De sportfunctionaris brengt dan vooral de zorg voor kinderen in kaart op het gebied van spelen en bewegen.

Bovenstaande doen we omdat lichamelijk actieve leerlingen aantoonbaar betere resultaten scoren dan hun minder fitte leeftijdsgenoten.

Wanneer u meer informatie wilt kunt u kijken op de website:
www.gezondeschool.nl

Enkele andere mogelijk interessante websites zijn:
www.jogg.nl
www.gezond-trakteren.nl
www.lekkerfitopschool.nl


Wanneer uw kind thuis ziek is geworden, geeft u dit telefonisch door aan de school vanaf 8.00 uur ’s morgens. Telefoonnummer: 0528-264115.


Oud papier data schooljaar 2022-2023

De oud-papiercontainer staat van woensdag 8.00 t/m vrijdag 12.00 uur op de parkeerplaats achter de school op het Blankensplein.

Schooljaar 2023-2024:

Plaatsen: woensdag  27 september        – vrijdag 29 september 2023

Plaatsen: woensdag 18 oktober               – vrijdag 20 oktober 2023

Plaatsen: woensdag 15 november   – vrijdag 17 november 2023

Plaatsen: woensdag 20 december         –  vrijdag 23 december 2023

Plaatsen: woensdag 31 januari 2024         –  vrijdag 2 februari 2024

Plaatsen: woensdag 13 maart 2024         –  vrijdag 15 maart 2024

Plaatsen: woensdag 24 april 2024 –  vrijdag 26 april 2024

Plaatsen: woensdag 5 juni 2024         –  vrijdag 7 juni 2024

Plaatsen: woensdag 17 juli 2024         –  vrijdag 19 juli 2024

Schooljaar 2024-2025:

Plaatsen: woensdag 4 september 2024         –  vrijdag 6 september 2024

Plaatsen: woensdag 16 oktober 2024         –  vrijdag 18 oktober 2024

Plaatsen: woensdag 4 december 2024         –  vrijdag 6 december 2024

 

 


Gymrooster schooljaar 2023-2024

 • Groep 3 en groep 4: donderdag van 8.30 tot 10.00 uur
 • Groep 5 en groep 6: donderdag van 10.00 tot 11.30 uur
 • Groep 7 en groep 8: vrijdagmiddag van 13.15 tot 14.45 uur

Samen met de groepsleerkrachten lopen ze gezamenlijk naar de turnhal.

De leerlingen dragen voor de gymles passende kleding en gymschoenen.


De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u, als ouders. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Een school kies je dus met zorg.

Het team van de Professor Titus Brandsma heeft voor u deze schoolgids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In deze gids beschrijven we waarvoor we staan, welke uitgangspunten we hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu hun kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken en voor de resultaten die we op de Professor Titus Brandsma halen.

In deze gids schrijven we over identiteit, doelen en werkwijze van onze school, de zorg voor de kinderen en de resultaten van het onderwijs.

Venster schoolgids 2023-2024 Venster schoolgids 2023-2024 40888-06MU-000 04-09-2023 (1)


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op onze school, dan worden deze klachten vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.
Mocht het contact met de directeur naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van onze school, Paulien Feijen. Zij kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.
Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van Stichting Catent (https://www.catent.nl/voor-ouders/klachten/).

Stichting Catent heeft een Interne Klachtencommissie (IKC). Deze bestaat uit:

Voorzitter: meneer mr. S.M.C. Verheyden
Lid: mevrouw. A. Zandbergen
Lid: meneer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl.
In uitzonderlijke gevallen (indien u niet over e-mail beschikt) kunt u gebruik maken van het postadres:
IKC
Postbus 290
8000 AG Zwolle.

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement-IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van Stichting Catent (https://www.catent.nl/voor-ouders/klachten/).
Het College van Bestuur van Catent is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die, naar aanleiding van een ingediende klacht bij de klachtencommissie, al dan niet worden genomen.


Er is een vertrouwenspersoon verbonden aan de Stichting Catent. Deze heeft als taak te beoordelen of er bij een klacht door bemiddeling een bevredigend resultaat bereikt kan worden. Op dit moment is Ed Heeremans als vertrouwenspersoon verbonden aan Catent. Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 0383031844).


Logopedie
Goede logopedie kan problemen met lezen en spellen voorkomen en helpen aanpakken. De Professor Titus Brandsma werkt samen met Oosterwijk logopedie. Zij bieden de leerlingen logopedie op school (op woensdagmorgen is de logopedist aanwezig). De logopedist geeft ook advies aan de leerkrachten.
Voor alle leerlingen van groep 2 wordt jaarlijks een logopediescreening aangeboden.

Jeugdgezondheidszorg (GGD)
De GGD nodigt kinderen en ouders tijdens de basisschoolperiode een paar keer uit voor een gezondsheidsonderzoek:  op de leeftijd van 5-6 jaar (ogen- en gehoortest) en op de leeftijd van 10-11 jaar (lengte, gewicht, groei en ontwikkeling).
Daarnaast kunnen ouders altijd bij de GGD terecht met vragen over gezondheid, vaccinaties, etc. https://www.ggddrenthe.nl/scholen/advies-en-ondersteuning/

Schoolmaatschappelijk werk
Aan onze school is Inez Bouwhuis verbonden als schoolmaatschappelijk werkster. Ouders, leerkrachten en leerlingen kunnen bij haar terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. Zij gaat in gesprek en bekijkt samen met hen welke vragen er zijn en zoekt naar mogelijke oplossingen.

Scala
Scala ontwikkelt speciaal voor het primair onderwijs producten en projecten op maat. Workshops, lessenseries en dagprogramma’s

BSO, Buitenschoolse opvang
Wat is er fijner voor je kind na een drukke schooldag nog even fijn te kunnen relaxen met leeftijdsgenootjes. Dat kan prima op een BSO. Een aantal BSO organisaties in Hoogeveen halen de kinderen bij onze school keurig op. Het is aan u als ouders waar u voor kiest. We noemen er een paar voor u:

Schooladvies voortgezet onderwijs
We streven dat onze leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van kennis, vaardigheden, motivatie en werkhouding. De adviezen die we geven zijn gebaseerd op de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, de observatie(s) van de leerkrachten en de mening van de leerling en zijn (haar) ouders. Op school gebruiken we de Plaatsingswijzer. Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. De plaatsingswijzer is een hulpmiddel om samen met ouders, leerling en leerkracht tot een goed en onderbouwd advies te komen.

In groep 8 gebruiken we al een aantal jaren de IEP eindtoets. Een eindtoets is verplicht in Nederland. Al een aantal jaren voldoen we ruim aan de norm die de inspectie stelt voor onze school.


Gedrag
Stichting Catent heeft afspraken over de omgang met elkaar vastgelegd in de ‘Gedragscode Catent’ (https://www.catent.nl/voor-ouders/gedragscode-catent/)

Mobiele telefoons
Wanneer leerlingen een mobiele telefoon mee naar school nemen, zetten ze deze voor schooltijd uit en leveren ze hem in bij de leerkracht. Na schooltijd of wanneer een mobiele telefoon nodig is tijdens een les krijgen de leerlingen hem terug.
Ouders die tijdens vieringen of andere activiteiten van school foto’s en filmpjes maken mogen deze publiceren op het internet.

Op de fiets naar school
Wanneer een kind dichtbij school woont, komt het in principe te voet naar school. Alleen wanneer leerlingen verder wonen, komen ze op de fiets (in verband met de beperkte plek om fietsen te plaatsen op het plein).
De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vernieling van fietsen, die op het schoolplein gestald worden. Iedereen loopt met de fiets aan de hand over het plein.

Parkeren
Als school staan we midden in het centrum en daarom is parkeren voor de school niet toegestaan. Achter de school kunt u ongeveer 15 minuten voor en na schooltijd gratis parkeren.


Ouders en school werken samen met als doel een goede ontwikkeling van het kind. Deze samenwerking is gebaseerd op vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid. Beiden zien en waarderen elkaars inzet voor het kind. Ouderbetrokkenheid gaat over ouders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Dat kan op verschillende manieren: in de zorg thuis, aandacht voor schoolresultaten, hulp in de klas/op school.

Vertrouwen is een gevoel. Voor ouders is het belangrijk dat ze zich welkom, gerespecteerd en gewaardeerd voelen door de school/de leerkrachten. Voor het onderlinge vertrouwen is goede communicatie van groot belang. Dat betekent: goede en concrete informatie van ouders naar school en van school naar ouders. Het betekent ook het uitspreken van verwachtingen naar elkaar.


Alle ouders van onze school vormen samen een oudervereniging. Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit ca. 12 leden. Zij vergaderen ongeveer 6 keer per schooljaar. De belangrijkste taak is zorg dragen voor het coördineren en organiseren van allerlei activiteiten in de school, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval. Daarnaast proberen zij zoveel mogelijk ouders bij schoolactiviteiten te betrekken. Ook hebben zij het beheer over de (vrijwillige) ouderbijdrage die ouders jaarlijks per kind betalen. U kunt de Oudervereniging bereiken via or.titusbrandsma@catent.nl
Op de jaarlijkse algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar wordt verslag gedaan van alle activiteiten en worden een financieel verslag en een begroting gepresenteerd. Ook kunnen nieuwe leden voor het bestuur ge-/herkozen worden. Alle ouders die een kind (of kinderen) op onze school hebben, mogen zich verkiesbaar stellen.

Voor de financiering van activiteiten vraagt professor Titus Brandsma ieder schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren: de Sinterklaas-, Kerst- en Palmpasenviering, een traktatie tijdens bijvoorbeeld carnaval en de avondvierdaagse, het versieren van de school en het schoolreisje. De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 47,50,- per leerling.

Tevens blijven alle leerlingen over tussen de middag. De Titus Brandsma heeft hiervoor Tussenschoolse Opvang (TSO) geregeld met behulp van vrijwilligers (ouders). Deze vrijwilligers krijgen hiervoor een vergoeding. De ouders betalen hiervoor een vergoeding op jaarbasis per kind. In september betaal je hiervoor 20 euro per kind en in januari weer 20 euro.

In groep 8 vragen we een extra bijdrage voor het schoolkamp van groep 8.

Ook komen er extra gelden binnen via het inzamelen van het oud papier. In de afgelopen schooljaren hebben we- mede dankzij u – heel veel papier verzameld en dankzij de opbrengsten profiteren de leerlingen dagelijks van hetgeen ervoor gekocht is.


Informatie over de ontwikkeling, de ervaringen, de werkhouding en/of de resultaten van een kind wordt altijd gedeeld in een gesprek met ouders en leerkracht(en) (en de leerling). Zorgen omtrent school, leerkrachten/ouders, ontwikkelingen worden altijd in een gesprek met elkaar gedeeld.
Doel van elk gesprek van ouders en school is het delen van en zoeken naar nieuwe informatie met als doel de ontwikkeling van het kind. Bij elk gesprek is in principe ook de leerling aanwezig (tenzij samen anders afgesproken in het belang van het kind).

We hebben op verschillende momenten gesprekken:

Startgesprek:
In het begin van het schooljaar, eind september, gaan we als leerkrachten met alle ouders in gesprek. We willen graag veel weten van uw kind en tevens kennismaken met de ouders. Vanaf groep 5 is het kind hierbij ook uitgenodigd.

Rapportgesprek:
In de maand januari gaan de leerkrachten van groep 1 t/m 8 in gesprek met alle ouders. Vanaf groep 5 is het kind hierbij ook uitgenodigd. Tijdens dit gesprek wordt de eerste voortgang van het kind besproken. Samen wordt er gekeken waar de komende tijd aan gewerkt kan worden.

In de maanden november en april kunnen we als leerkrachten ook nog wat extra gesprekken inplannen wanneer we dit nodig achten.

Rapportgesprek:
In juni krijgen de leerlingen een 2e rapport. Vanaf groep 5 worden ook de leerlingen weer uitgenodigd voor dit gesprek.  We bespreken samen het rapport, waar zijn we tevreden over en wat zou nog beter kunnen. Deze gesprekken zijn facultatief.

Vanaf groep 6 wordt er tevens een voorlopig advies gegeven voor het VO. De plaatsingswijzer wordt hiervoor gebruikt.

Ondersteuningsgesprek:
Wanneer een leerling specifieke onderwijsondersteuning krijgt, zijn er frequenter gesprekken over deze ondersteuning. Hierbij zijn vaak ook de IB-er en externen aanwezig.

Adviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8:
In de maand februari krijgen de leerlingen van groep 8 een adviesgesprek voortgezet onderwijs. Het gaat hier over een definitief advies.


Bij de wet is geregeld dat ouders inspraak hebben ten aanzien van beleid en keuzes die gemaakt worden door de school. Dit gebeurt via de MR. Zij laat zich regelmatig informeren over de ontwikkelingen binnen de school. De schooldirecteur heeft een adviserende taak en wordt uitgenodigd als de MR dat vraagt.

De MR brengt advies uit aan de schoolleiding bij vaststelling of wijziging van belangrijke besluiten. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld het schoolreglement, activiteitenplan of het vakantie rooster. De MR vergaderingen zijn openbaar en dus toegankelijk voor ouders/verzorgers en leerkrachten. De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Op dit moment is de samenstelling van de MR als volgt:

Oudergeleding:

 • Mylotte Huisjes
 • Ilse ter Stege  mr.titusbrandsma@catent.nl
 • Secil Balanan

Personeelsgeleding:

 • Roelinke Lubben
 • Jacqueline Timmerman
 • Bianca te Velde