Ons onderwijs

Typisch basisschool Professor Titus Brandsma

Ons onderwijs

De Prof. Titus Brandsma is de enige katholieke school in de omgeving en staat in het centrum van Hoogeveen. Wij doen er natuurlijk alles aan om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven. Graag laten we u lezen hoe dit er in de praktijk uitziet op onze school.

Wij vinden de zorg voor het jonge kind heel belangrijk. In de eerste jaren wordt de basis gelegd voor een succesvolle schoolcarrière. Het accent ligt hierbij op persoonlijke verhalen, maar daarnaast vindt er een activiteit plaats rond taal – en rekenontwikkeling, begripsvorming, sociaal-emotionele ontwikkeling of wereldoriëntatie.
Het hele jaar door komen alle ontwikkelgebieden aan de orde in de aangeboden thema’s.

In de groepen 1 en 2 ligt de nadruk op spelend leren. We gebruiken hiervoor de kleutermethode ‘Onderbouwd’. Het denken en werken vanuit leerdoelen is de basis. Als leerkracht wil je het leerproces bevorderen.  Het is een kleutermethode waarbij spelend leren voorop staat, altijd met een helder en duidelijk doel.

We werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs de wereld verkennen. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein. De kleuters leren Engels aan de hand van muziek, jonge kinderen willen immers niets liever dan zingen, dansen en bewegen. De liedjes voor de kleuters sluiten aan bij de thema’s De kleuters leren dus op een speelse manier Engels.

Verlengde kleuterperiode
Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. We nemen dan, in overleg met u als ouder(s)/verzorger/voogd, het besluit om de kleuterperiode te verlengen of uw kind de groep een jaar over te laten doen. We doen dit alleen nadat uit alle overwegingen blijkt dat dit de beste keuze voor een leerling is.

Protocol overgang groep 2 naar groep 3 definitief (2)


Naast de groepen 1 en 2 hebben we 6 groepen voor groep 3 t/m 8 (enkele groepen). In elke groep zitten tussen de 19 – 24 leerlingen; het aantal verschilt per groep.

In de ochtend staan de basisvakken rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen centraal. ‘s Middags komt wereldoriëntatie met behulp van de methode Blink Wereld (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie),  de creatieve vakken (o.a. muziek, beeldende vorming) en Kwinklessen (methode Sociaal Emotionele Vorming) aan bod.

Voor rekenen zijn alle leerkrachten geschoold met het rekenprogramma Met Sprongen Vooruit. De methodiek van Met Sprongen Vooruit gebruiken we naast de gewone rekenmethode. In alle klassen staan ook de kisten met rekenspelletjes van Met Sprongen Vooruit. Daarom mogen we ons ook een ‘Met Sprongen Vooruit’ school noemen. Met als doel om nog betere rekenresultaten te halen met onze leerlingen.

Voor het maken van werkstukken, werken met Blink Wereld, extra oefenen voor de basisvakken en het opzoeken van informatie, digitale verwerking van opdrachten, etc. zetten we in groep 3 t/m 8 ook chromebooks en computers in. We versterken bewust de digitale geletterdheid van de leerlingen.


We zijn trots om te benoemen dat de Professor Titus Brandsma een Onderzoeksschool is
Een Onderzoeksschool is een school waar opleiden, innoveren en onderzoeken op de werkplek centraal staan. Dit vindt plaats ten behoeve van de leerresultaten van leerlingen en de professionele ontwikkeling van de mensen binnen de school. De drie pijlers: opleiden, onderzoeken en innoveren vormen gezamenlijk de Onderzoeksschool. Scholen moeten innoveren om zich aan te kunnen passen aan de ontwikkelingen in de maatschappij. Natuurlijk is de samenwerking met de Katholieke Pabo te Zwolle hierbij cruciaal.

In de jaren 2023-2026 staat de volgende hoofdvraag centraal:

Taalrijk!
Elk jaar staat bij onze school dan een specifieke ontwikkelingsvraag centraal.
Taal is nodig om te kunnen functioneren in onze maatschappij. Spreken, schrijven en lezen zijn daarvoor essentiële basisvaardigheden. Al onze leerlingen willen we hierbij zo goed mogelijk in begeleiden en stimuleren zodat ze later goed kunnen participeren in onze geletterde samenleving. 

Het schooljaar 2022-2023 stond in teken van Je (taal) mag er zijn!
Onderzoek naar talensensibilisering binnen effectief woordenschat onderwijs aan de
onderbouw.

Onze school wordt jaarlijks bezocht door een 4de jaars student(e), ook wel een WPO-er genoemd, (Werkplek in Opleiding) die twee dagen in de week zelfstandig in een groep lesgeeft onder eindverantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Daarnaast wordt deze student(e) op woensdagen in de gelegenheid gesteld te werken aan de school-ontwikkelingsvraag, waarbij de Onderzoekcoördinator, een daartoe opgeleide leerkracht, voor de nodige ondersteuning zorgt.

Tevens beschikt de school elk jaar over een 1ste, 2de jaars en een 3de jaars PABO student(e).

Samen met de WPO-er en de Opleider in School vormen deze groep studenten de leergroep. Deze leergroep houdt zich bezig met het verder uitwerken van de deelvragen, voortkomend uit de school ontwikkelingsvragen.

Deze vorm van opleiden, onderzoeken en innoveren biedt de gehele school veel inspiratie en uitdaging, waar wij vanzelfsprekend trots op zijn.


We willen bij elk kind eruit halen wat erin zit. Dat biedt perspectief voor het vervolgonderwijs, maar zeker ook daarna om als volwassene een volwaardig deelnemer van onze samenleving te zijn. Om de leerprestaties en ontwikkelingen van de leerlingen goed te kunnen volgen, nemen we onder andere methode gebonden en niet-methode gebonden toetsen af (van o.a. BOOM LOVS). Bij methode gebonden toetsen wordt gemeten of de lesstof die in de voorgaande periode aangeboden is, voldoende beheerst wordt.
Bij de Boom-toetsen meten we leervorderingen over een langere periode. Aan de hand van deze genormeerde toetsgegevens maken we een vergelijking met de landelijke resultaten.

In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd aan de hand van een observatiesysteem “Onderbouwd” gebaseerd op de ontwikkelingsdoelen voor het jonge kind. Bij deze groepen worden de observaties vastgelegd, geanalyseerd en tijdens de groepsbespreking uitgewerkt met de intern begeleider en directeur. Elke leerkracht analyseert de resultaten van niet-methode gebonden toetsen (Boomtoetsen), van vragenlijsten voor sociale ontwikkeling (Zien) en van de Centrale Eindtoets (IEP) voor haar/zijn groep. Deze analyse wordt verder uitgewerkt in de groepsbesprekingen met de intern begeleider en directeur. Op basis van de resultaten en de analyse worden verbeterpunten in ons onderwijsaanbod doorgevoerd. We zorgen voor een zorgvuldige verslaglegging van de resultaten, de analyses en ons onderwijsaanbod.
Tweemaal per jaar worden deze resultaten op schoolniveau geanalyseerd en besproken. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk zorg dragen voor de ontwikkeling van de leerlingen en daar waar nodig ons lesaanbod en/of methoden aanpassen.

De school gebruikt sinds een aantal jaren de IEP-eindtoets. De schoolscore van groep 8 is in 2019: 85,4. Daarmee voldoen we ruim aan de norm die de inspectie voor onze school stelt.


In ons team hebben we veel HBO+ geschoolde leerkrachten met ieder hun specialisaties, we hebben een taal, gedrag en een rekenspecialist, een kindercoach, een Onderzoekcoördinator en een Opleider in de school.  Tevens kijken we elk jaar weer naar de doelen van het onderwijs en bepalen we welke teamscholing nodig is om ons onderwijskwaliteit te kunnen verbeteren.

Het van en met elkaar leren zie je terug in het doen van veel observaties in de klas door onze eigen specialisten (HBO+ geschoolde leerkrachten), intern begeleider, directie en externe deskundigen. We gebruiken hier verschillende kijkwijzers voor.

 


Op Professor Titus Brandsma werken we handelings- en doelgericht. Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basis- en onderwijsbehoeften van ieder kind. De centrale vraag is telkens: welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft dit kind nodig? We richten ons op wat hij/zij nodig heeft om de leerdoelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.

Doelgericht werken is een bewuste, systematische en cyclische werkwijze, waarbij gestreefd wordt naar optimale resultaten. Goed onderwijs bieden vinden wij belangrijk, waarbij we toets gegevens niet zien als een vaststaand feit waar we geen invloed op hebben, maar als uitkomst van de kwaliteit van het door ons gegeven onderwijs.
We houden zoveel mogelijk rekening met de onderwijsbehoeften van de kinderen tijdens de instructie en bij de verwerking. We werken, wanneer mogelijk, met drie instructieniveaus:

 • Meergroep; verkorte instructie voor de leerlingen die de stof vlot en goed begrijpen, met daarnaast vaak een instructie op uitdagende lesstof;
 • Basisgroep; instructie aan de basisgroep;
 • Weergroep; verlengde instructie aan de instructietafel, bijvoorbeeld bedoeld voor kinderen die het vak moeilijk vinden.

De onderwijsbehoefte van de leerlingen beschrijven we voor rekenen, spelling, taal, technisch en begrijpend lezen in een groepsplan. Deze groepsplannen maken we twee keer per schooljaar. Tijdens deze periode wordt het groepsplan geëvalueerd en bijgesteld.

Ook vinden we het belangrijk om onze leerlingen zelfverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces.  Met behulp van onze doelenborden en het kiezen van een eigen doel op de weektaak stellen de leerlingen ook zelfgekozen ontwikkeldoelen vast. Op de doelenborden die aan de deuren hangen kunnen ze zelf zien en bijhouden hoever ze al zijn met hun eigen gekozen ontwikkeldoel.

Bij groep 1 en 2 worden de doelen en activiteiten uitgewerkt in een themagericht groepsplan. Na deze periode is er een evaluatie om te kijken of de gestelde doelen zijn behaald en of de aanpak aangepast moet worden.


Passend Onderwijs is de naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, hebben schoolbesturen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht gekregen: de verplichting om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt.

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Onze school behoort bij Samenwerkingsverband  website: PO2203 Hoogeveen, Meppel, Steenwijk e.o. Website is www.po2203.nl

Vanuit de verschillende regionale verbanden worden middelen aan Stichting Catent verstrekt om passend onderwijs in de scholen van Stichting Catent te realiseren.
Om die reden is binnen Stichting Catent de afgelopen jaren flink ingezet op een stevige ‘basisondersteuning’. Dit betekent dat iedere leerling in onze scholen kan rekenen op zorgvuldige begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling. Bij sommige leerlingen zien we dat er specifieke onderwijsbehoeften zijn die vragen om wat extra ondersteuning. Stichting Catent zorgt ervoor dat het merendeel van deze extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. De extra ondersteuning, veelal afkomstig van leerkrachten binnen Catent die zeer specifieke expertise hebben opgebouwd, wordt altijd pas ingezet na overleg met u als ouder(s). De groepsleerkracht en/of de intern begeleider gaat hierover met u als ouder(s) in gesprek. Indien we binnen Catent niet de gewenste expertise hebben, gaan we kijken of collega-bestuurders in de regio de gewenste deskundigheid kunnen bieden.

In het kader van Passend Onderwijs heeft onze school een Schoolondersteuningsplan opgesteld. Bekijk hier het SOP 2021-2022 TB school voor 2021-2022. Dat wil zeggen dat we in kaart hebben gebracht waar onze kwaliteiten liggen en waar we als school tegen grenzen aanlopen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.


Indien nodig kan de Professor Titus Brandsma een beroep doen op het expertiseteam binnen onze stichting. Dit team bestaat uit diverse specialisten met kennis op het gebied van onder andere leer- en gedragsproblemen, taal- en spraakproblematiek, het jonge kind, dyslexie, rekenen en dyscalculie en hoogbegaafdheid.

Onze school heeft een eigen trajectbegeleider, het aanspreekpunt binnen Catent, waarmee de intern begeleider contact legt als er ondersteuningsvragen zijn. De trajectbegeleider geeft een advies, bijvoorbeeld dat er een specialist moet worden ingeschakeld. Voordat er een ondersteuningsvraag wordt besproken, zijn de ouder(s)/verzorger/voogd hier uiteraard van op de hoogte gesteld en om toestemming gevraagd.

Er kan op verschillende manieren ondersteuning worden gegeven: bijvoorbeeld via diagnostische kindgesprekken, observaties in de groep, adviesgesprekken en onderzoeken door een orthopedagoog. Deze orthopedagoog is ook bij de volgende stappen betrokken als tijdens de onderzoeken blijkt dat uw kind een ander aanbod nodig heeft.


Op de professor Titus Brandsma vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Kinderen moeten in een veilige omgeving kunnen spelen en leren. Het bereiken hiervan gaat echter niet vanzelf. Op schoolniveau hebben we hier afspraken over gemaakt wat we in de basis doen om een prettig pedagogisch klimaat te creëren.

 1. Kwink; een onlinemethode voor groep 1 t/m 8 voor sociaal emotioneel leren. Dat zijn 2- wekelijkse lessen met verschillende onderwerpen.
 2. ZIEN; De leerkrachten vullen voor de groepen 1 t/m 8 de ‘Zien’ vragenlijsten in. Deze vragenlijsten hebben vragen die gaan over welbevinden, sociale en fysieke veiligheid op school. De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen deze lijsten ook zelf in.
 3. Groepsbesprekingen, de gegevens van ‘ZIEN’ worden dan geanalyseerd en besproken met de intern begeleider. Samen denken we dan na over eventuele acties.
 4. Sometics, een online-instrument waarbij de leerkracht inzicht krijgt hoe de sociale contacten lopen in haar of zijn klas.
 5. Het plannen van kindgesprekken. Dat kan met de eigen groepsleerkracht maar ook met de intern begeleider. De uitkomsten van de ‘ZIEN’ vragenlijst worden hierbij ook vaak ingezet.
 6. Schoolregels, deze zijn positief opgesteld
 7. Elke groep heeft een eigen groepskaars, deze wordt gebruikt bij feesten en herdenkingen
 8. Opening van de dag. Trefwoord waar ook waarden en normen besproken worden. Het maandthema wordt altijd beschreven in de nieuwsbrief.
 9. Veelvuldig belonen en complimenteren
 10. Ook investeren in informele contacten met ouders
 11. Speciale weken: Week van het pesten, Week van de mediawijsheid etc.
 12. Inzetten pestprotocol.
 13. Maatwerk waar nodig.

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen en ouders in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!


Kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs verzorgen. Dat is de passie van Stichting Catent. Met ongeveer 500 medewerkers, verdeeld over vierendertig basis­scholen, waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs realiseert Stichting Catent dat voor circa 5.000 leerlingen. Geïnteresseerd in werken bij Stichting Catent?